Kişisel Veri Koruma Politikası

About Events Organizasyon Anonim Şirketi olarak, kişisel verilerinizin korunması konusunda yüksek bir hassasiyetle yaklaşıyor ve gizliliğinizi önemsiyoruz. Bu politika belgesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Veri Toplama

Kişisel verileriniz, KVKK hükümlerine uygun olarak ve belirli amaçlarla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, kaydedilebilir, saklanabilir, paylaşılabilir veya diğer şekillerde işlenebilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir:

 • Faaliyetlerin yasal düzenlemelere ve prosedürlere uygun olarak yürütülmesi,
 • Ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Ödeme hizmetleri, fatura düzenleme ve sipariş teslim süreçlerinin yönetilmesi,
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yeni etkinliklerin duyurulması ve kampanya bilgilerinin iletilmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi,
 • İlgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması ve hukuki süreçlerin yönetilmesi.
Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi amacıyla, yasal çerçeve ve KVKK hükümleri dâhilinde, Ticaret Bakanlığı, hizmet alınan veya işbirliği yapılan kurumlar, tedarikçiler, resmi merciler ve diğer ilgili taraflarla paylaşılabilir veya aktarılabilir.

Ayrıca, KVKK'nın öngördüğü istisnalar dışında, kişisel verilerin işlenmesi ve üçüncü taraflarla paylaşılması için açık rıza alınması gerekmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebep

Kişisel veriler, yasal düzenlemelere uyum sağlama, sözleşme ifası ve meşru menfaatlerin korunması gibi hukuki sebeplere dayanarak toplanır. Toplanan veriler, KVKK'nın belirlediği esaslara ve amaçlara uygun olarak işlenir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK'nın 11. maddesi gereğince, kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaçla uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü tarafları bilme,
 • Yanlış veya eksik kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Otomatik sistemlerle veri işleme sonucu aleyhinize bir sonuç ortaya çıkarsa buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinize yapılan işlemlerin neden olduğu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvurunuz, KVKK kapsamında belirlenen süre içinde değerlendirilecek ve size bilgi verilecektir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

KVKK uyarınca, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Bu işlemler, ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecek ve tarafınıza bildirilecektir.

Saygılarımızla,

About Events Organizasyon Anonim Şirketi